Obchodní podmínky

 

 

Zasady i warunki


Warunki handlowe IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.immax.cz, prowadzonym przez IMMAX WPB CZ, s.r.o. Warunki określają prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego.

Definicje terminów

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Kupujący będący konsumentem, lub po prostu konsument, to osoba, która - w przeciwieństwie do sprzedawcy - przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach niezależnego wykonywania zawodu, lub która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

Oferta jest czynnością prawną mającą na celu zawarcie umowy, jeżeli zawiera istotne elementy umowy, tak że umowa może zostać zawarta przez jej proste i bezwarunkowe przyjęcie, oraz jeżeli wynika z niej zamiar oferenta związania się umową w przypadku przyjęcia oferty.

Ofertę dostawy towarów lub usług po określonej cenie, złożoną w ramach działalności gospodarczej poprzez reklamę, katalogowanie lub wystawianie towarów, uważa się za ofertę z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności przedsiębiorcy do realizacji zamówienia.

Dane kontaktowe

Nazwa: IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Siedziba firmy : Pohoří 703, 742 85 Vřesina

VAT: 04611268

Zarejestrowany: w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Wydział C, wkładka 64379

E-mail: obchod@immax.cz

Adres kontaktowy: Teslova 1179/2 , 702 00 Ostrawa - Přívoz

Sprawdź dane sprzedawcy tutaj.

 

Informacje

Informacje o towarze i cenie podane przez sprzedawcę są wiążące, z wyjątkiem oczywistych błędów. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy.

Informacje o akceptowanych metodach płatności znajdują się tutaj.

 

Przyjęcie oferty z poprawką lub odstępstwem nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty.

Przy wyborze towarów kupujący nie może odstąpić od oferty sprzedawcy. Jeśli kupujący określi w zamówieniu towary inne niż oferowane przez sprzedającego lub towary o innych właściwościach, umowa nie zostanie zawarta. Jednocześnie sprzedawca nie może dostarczyć towarów innych niż zamówione przez kupującego, chyba że uzgodniono inaczej.

Przyjęcie niezamówionego świadczenia przez kupującego nie stanowi przyjęcia oferty.

Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w języku czeskim.

Powstała w ten sposób umowa kupna lub dokument podatkowy zostanie zapisany w archiwum elektronicznym.

Na życzenie klienta umowa zostanie przesłana w formie elektronicznej.

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta przez przyjęcie oferty publicznej, tj. przez dostarczenie zamówienia przez konsumenta.

Zdjęcia towarów mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać rzeczywistej postaci przedmiotu.

 

Dostawa towarów

Sprzedawca dostarczy Kupującemu towar kompletny, nie później niż w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że Sprzedawca określi inny termin dostawy dla poszczególnych towarów. Jeśli towar jest wymieniony jako "w magazynie", Sprzedawca wysyła towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty za niego. Zaleca się, aby Kupujący sprawdził towar jak najszybciej po jego otrzymaniu.

W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca Kupującemu sporządzenie protokołu szkody u przewoźnika.

Sprzedający przekaże Kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, paragony i certyfikaty, niezwłocznie po otrzymaniu towaru, a w przypadku wystąpienia problemu technicznego po stronie Sprzedającego, najpóźniej w ciągu dwóch dni od otrzymania towaru przez Kupującego.

Na żądanie Kupującego Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie, w jakim zakresie i jak długo trwają jego zobowiązania z tytułu wadliwego świadczenia oraz w jaki sposób Kupujący może wykonywać swoje prawa z tego tytułu (Procedura Reklamacyjna)

Cena i sposób dostawy tutaj.

 

Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru, Sprzedawca ma prawo sprzedać towar w odpowiedni sposób po uprzednim zawiadomieniu Kupującego pocztą elektroniczną i wyznaczeniu nowego rozsądnego terminu na odbiór towaru.

Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztów składowania oraz kosztów nieudanej dostawy towaru z powodu braku współpracy ze strony Kupującego w niezbędnym zakresie z przychodów ze sprzedaży.

 

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

W przypadku umów zawieranych na odległość kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub płatności. Okres ten ma umożliwić kupującemu będącemu konsumentem zapoznanie się w rozsądnym zakresie z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towarów.

Kupującemu Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed wydaniem towaru.

Konsument kupujący w terminie 14 dni prześle lub dostarczy Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący Konsument nie musi podawać powodu, dla którego odstępuje od umowy. W celu ułatwienia komunikacji zaleca się podanie w odstąpieniu od umowy daty zakupu lub numeru umowy/paragonu sprzedaży, konta bankowego oraz wybranego sposobu zwrotu.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu-konsumentowi pełną kwotę ceny towaru w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał płatność od kupującego-konsumenta.

Jeżeli Konsument dokonujący zwrotu towaru wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia. Nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy kupujący będący konsumentem odsyła lub przekazuje sprzedawcy zakupiony towar. Towar należy zwrócić sprzedawcy (nie przy odbiorze) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia lub uszkodzenia. Koszty zwrotu towarów ponosi kupujący będący konsumentem.

Jeśli zwrócone towary zostaną uszkodzone w wyniku naruszenia obowiązków kupującego, sprzedawca ma prawo dochodzić od kupującego roszczeń z tytułu obniżenia wartości towarów i odliczyć je od zwróconej kwoty.

Wyjątki: Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym, ani w przypadku umów o świadczenie usług, w obu przypadkach pod warunkiem, że świadczenie zostało spełnione za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia; w przypadku umów o świadczenie usług lub dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy; w przypadku umów o dostawę towarów dostosowanych do życzeń konsumenta lub przeznaczonych dla jego osoby oraz w przypadku umów dotyczących towarów łatwo psujących się, towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub usunięte z ich zapieczętowanego opakowania i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych; w przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych, których oryginalne opakowanie zostało uszkodzone przez nabywcę; w przypadku dostawy gazet, czasopism lub innych periodyków; w przypadku umów dotyczących zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub wypoczynku świadczonych w określonym czasie lub w przypadku umów zawartych w drodze aukcji publicznej zgodnie z przepisami regulującymi aukcje publiczne oraz w przypadku umów dotyczących naprawy lub konserwacji przeprowadzanych w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie.

Formularz odstąpienia od umowy .

 

Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość przy odbiorze

Jeśli przejęte towary mają wady w momencie przejęcia ich przez kupującego (np. nie mają uzgodnionych lub rozsądnie oczekiwanych cech, nie nadają się do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie są kompletne, nie odpowiadają ilości, miarze, wadze lub ich jakość nie odpowiada innym parametrom prawnym, umownym lub nawet przedumownym), są to wady towarów, za które odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

Najpóźniej w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru kupujący-konsument może żądać od sprzedawcy bezpłatnego usunięcia wady lub stosownego obniżenia ceny, jeżeli tego zażąda; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (w szczególności jeżeli wada nie może być usunięta bez nieuzasadnionej zwłoki), można żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący-konsument może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu po odstąpieniu od umowy.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towarów przez kupującego będącego konsumentem, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego-konsumenta, jeżeli udowodni, że kupujący-konsument wiedział o wadzie przed odbiorem towaru lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedaży towarów używanych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi wcześniejszego użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, dla których uzgodniono niższą cenę. W takich przypadkach kupujący będący konsumentem ma prawo do rozsądnego rabatu zamiast prawa do wymiany.

Prawa wynikające z wad

Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty jego otrzymania.

Kupujący będący przedsiębiorcą jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady, którą towar posiadał w chwili przejścia ryzyka szkody na kupującego, nawet jeśli ujawni się ona później. Uprawnienie kupującego-przedsiębiorcy powstaje również na skutek wady powstałej później, którą sprzedawca spowodował naruszeniem swojego obowiązku.

Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie bez zbędnej zwłoki, po tym jak mógł ją wykryć dzięki terminowej kontroli i zachowaniu należytej staranności.

W tym okresie kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz, według jego wyboru, do złożenia reklamacji z tytułu wady stanowiącej istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna):

-usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;


-usunięcie wady w drodze bezpłatnej naprawy;


-rozsądny upust od ceny zakupu,


-zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy


Istotne naruszenie umowy to takie naruszenie umowy, o którym strona naruszająca wiedziała lub musiała wiedzieć już w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), kupujący będący konsumentem ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnego obniżenia ceny zakupu.

Jeśli usuwalna wada występuje wielokrotnie po naprawie (trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta reklamacja różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), konsument dokonujący zakupu może skorzystać z prawa do obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

 

Rozpatrywanie skarg

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Jeśli zrobi to na piśmie lub drogą elektroniczną, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o sposób załatwienia reklamacji.

Formularze do pobrania:

Zgłaszanie roszczeń (formularz roszczenia)

Przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, jakie prawo (sposób załatwienia reklamacji) wybrał.

Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna.

Jeśli kupujący nie wybierze na czas swojego prawa z tytułu istotnego naruszenia umowy, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej za pomocą dowodu zakupu). Termin zaspokojenia roszczenia biegnie od momentu przekazania/dostarczenia towaru sprzedającemu lub do miejsca przeznaczonego do naprawy. Towary powinny być zapakowane w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, oraz powinny być czyste i kompletne.

Sprzedawca musi podjąć decyzję w sprawie skargi bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych, lub jeśli do podjęcia decyzji niezbędna jest profesjonalna ocena. Informacja o potrzebie przeprowadzenia profesjonalnej oceny jest przekazywana nabywcy w tym terminie.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego Konsumenta, w tym do usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od jej złożenia, chyba że dłuższy termin zostanie uzgodniony na piśmie z Kupującym Konsumentem. Po upływie tego okresu kupującemu będącemu konsumentem przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi usunięcia wady, kupujący będący konsumentem może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od chwili zgłoszenia roszczenia do chwili jego zaspokojenia lub do chwili, gdy kupujący jest zobowiązany do odebrania rzeczy.

Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

 

Ochrona danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (nr 101/2000 Dz.U.) w celu realizacji przedmiotu umowy. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane o nim przechowuje Sprzedawca oraz ma prawo do zmiany tych danych lub wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kupujący może powiadomić Sprzedawcę, że chce zaprzestać otrzymywania informacji handlowych na adres elektroniczny uzyskany w związku z realizacją umowy.

 

Rozwiązywanie sporów

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.coi.cz.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich jest wszczynane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio ze sprzedawcą. Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym konsument po raz pierwszy skorzystał ze spornego prawa wobec sprzedawcy.

Konsument ma prawo zainicjować pozasądowe rozstrzyganie sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupujący może również skontaktować się z dTest, o.p.s. w celu uzyskania porady dotyczącej praw konsumenta. za pośrednictwem strony www.dtest.cz/poradna lub dzwoniąc pod numer 299 149 009.

 

Sprzedawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do pozasądowego rozstrzygania sporów z Kupującym, chyba że Kupujący odmówi. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu może nastąpić również za pośrednictwem serwisu YourComplaints.cz na stronie internetowej www.vasestiznosti.cz.

 

Procedura ta nie jest mediacją w rozumieniu ustawy nr 202/2012 Sb. o mediacji, z późniejszymi zmianami, ani arbitrażem w rozumieniu ustawy nr 216/1994 Sb. o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych, z późniejszymi zmianami, a jej zastosowanie nie wpływa na prawo stron do złożenia pozwu do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej lub do sądu.

W czasie trwania negocjacji w sprawie ugody pozasądowej nie biegną ani nie rozpoczynają się terminy przedawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym, dopóki jedna ze stron sporu wyraźnie nie odmówi kontynuowania negocjacji.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).

Inne

Kaucja za towary

W przypadku towarów na specjalne zamówienie, towarów, których zapasy są wyczerpane lub ilości nietypowe, sprzedawca może zażądać wpłaty kaucji. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o konieczności uiszczenia zaliczki.

Prezenty

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do zwrotu towarów wraz z przekazanymi prezentami, w tym wszelkich uzyskanych korzyści. W przypadku braku zwrotu przez kupującego, wartości te będą traktowane jako bezpodstawne wzbogacenie. Jeżeli zwrot przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia jest niemożliwy, sprzedawca ma prawo do odszkodowania pieniężnego w wysokości zwykłej ceny.

Informacje i porady

Wszystkie ustne i pisemne informacje dotyczące przydatności i możliwości wykorzystania dostarczonych towarów są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą sprzedawcy. Stanowią one jednak wyłącznie wartość doświadczenia i informacji sprzedawcy, które uzyskał on sam, od producenta lub dostawcy.

Skargi

Reklamacje i uwagi Kupującego dotyczące stosunku umownego zawartego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym reklamacje i uwagi mogą być składane przez Kupującego w siedzibie spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@immax.cz. Jeśli przedmiotem reklamacji jest reklamacja towaru, zostanie ona rozpatrzona jako reklamacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

E-odpady

Sprzedawca zapewnia odbiór sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komunikacja pisemna

W przypadku doręczania dokumentów pomiędzy stronami, za adres doręczenia uważa się siedzibę Sprzedawcy oraz adresy Kupującego określone w Zamówieniu.

Pozostałe kwestie nieokreślone w niniejszym dokumencie reguluje Kodeks cywilny (nr 89/2012 Dz.U.), ustawa o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.) oraz inne przepisy prawne, z późniejszymi zmianami.

Umowa i sprawy z nią związane podlegają prawu czeskiemu.

Wyklucza się zmiany warunków w formie innej niż obustronnie uzgodniona na piśmie.

 

Niniejsze zasady i warunki obowiązują od 1 lutego 2016 r.

 

Zasady i warunki


Warunki handlowe IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.immax.cz, prowadzonym przez IMMAX WPB CZ, s.r.o. Warunki określają prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego.

Definicje terminów

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Kupujący będący konsumentem, lub po prostu konsument, to osoba, która - w przeciwieństwie do sprzedawcy - przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach niezależnego wykonywania zawodu, lub która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

Oferta jest czynnością prawną mającą na celu zawarcie umowy, jeżeli zawiera istotne elementy umowy, tak że umowa może zostać zawarta przez jej proste i bezwarunkowe przyjęcie, oraz jeżeli wynika z niej zamiar oferenta związania się umową w przypadku przyjęcia oferty.

Ofertę dostawy towarów lub usług po określonej cenie, złożoną w ramach działalności gospodarczej poprzez reklamę, katalogowanie lub wystawianie towarów, uważa się za ofertę z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności przedsiębiorcy do realizacji zamówienia.

Dane kontaktowe

Nazwa: IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Siedziba firmy : Pohoří 703, 742 85 Vřesina

VAT: 04611268

Zarejestrowany: w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Wydział C, wkładka 64379

E-mail: obchod@immax.cz

Adres kontaktowy: Teslova 1179/2 , 702 00 Ostrawa - Přívoz

Sprawdź dane sprzedawcy tutaj.

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookies, które pomagają mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich używanie.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystko