Reklamace

Procedura składania reklamacji IMMAX WPB CZ, s r. o.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG
na sprzedaż towarów

IMMAX WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, nr ID: 046112686 Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje we wszystkich lokalizacjach firmy. Adres, na który należy przesyłać skargi IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrawa-Privoz

Artykuł 1

Postanowienia wstępne

Uprawnienia Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy (zwane dalej "roszczeniami") muszą być zawsze realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem Roszczeń. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach składania skarg stosuje się prawo Republiki Czeskiej. Sprzedawca poinformuje Kupującego o niniejszej Procedurze Reklamacyjnej w odpowiedni sposób i przekaże ją Kupującemu w formie tekstowej na jego żądanie. Niniejsza procedura reklamacyjna jest zgodna z ustawą nr 89/2012 Dz.U., kodeksem cywilnym i ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami z dnia 1 stycznia 2014 r.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w następujących przypadkach:
-jeżeli rzecz jest wadliwa w chwili odbioru i w związku z tą wadą uzgodniono upust od ceny zakupu,
-jeżeli towary są używane, a wada odpowiada stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towary miały w chwili ich otrzymania przez kupującego,
-wada została spowodowana zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub wynikającym z właściwości towaru (np. upływ okresu użytkowania),
-jest spowodowana przez kupującego i powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, niewłaściwej konserwacji, ingerencji kupującego lub uszkodzenia mechanicznego,
-wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne, na które sprzedawca nie miał wpływu.

Artykuł 2

Realizacja roszczenia

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy, w każdym z jego lokali, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do sprzedanego asortymentu towarów, lub w jego siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zapewnia obecność pracownika upoważnionego do przyjmowania reklamacji przez cały czas w godzinach pracy. Reklamację można również złożyć u osoby wskazanej w zaświadczeniu wydanym kupującemu przez sprzedawcę lub w karcie gwarancyjnej, jeżeli osoba ta znajduje się w siedzibie sprzedawcy lub w miejscu bliższym kupującemu.

Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że jest uprawniony do złożenia reklamacji, w szczególności udowodnić datę zakupu, przedstawiając dowód sprzedaży, potwierdzenie zobowiązań sprzedawcy z tytułu wadliwego wykonania umowy gwarancyjnej lub w inny wiarygodny sposób. Kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu wady, która była reklamowana w przeszłości, pod warunkiem udzielenia stosownego rabatu od ceny zakupu.

Artykuł 3

Termin korzystania z praw

Kupujący może dochodzić swoich praw wynikających z wadliwego wykonania umowy w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru. W przypadku towarów używanych termin na wykonanie praw z tytułu wadliwego wykonania umowy może zostać skrócony do 12 miesięcy; skrócenie terminu zostanie wskazane przez sprzedawcę w świadectwie obowiązków z tytułu wadliwego wykonania umowy lub na dokumencie sprzedaży. Po upływie tego terminu prawo z tytułu wad nie może być wykonywane wobec sprzedawcy, chyba że strony postanowią inaczej albo sprzedawca lub producent udzieli specjalnej gwarancji jakości przekraczającej jego ustawowe obowiązki.

Kupujący powinien wykonać swoje uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wadliwości towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwiększenie rozmiarów szkody, jeżeli kupujący korzysta z towaru, mimo że wie o jego wadzie. Jeżeli kupujący słusznie powołuje się na wadę przeciwko sprzedawcy, termin do dochodzenia praw z tytułu wadliwego świadczenia nie biegnie przez okres, w którym towar jest w naprawie i kupujący nie może z niego korzystać.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli w ramach zaspokojenia roszczenia nastąpi wymiana towaru, nie biegnie nowy termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia. Termin ten upływa po 24 miesiącach od otrzymania towaru objętego reklamacją.

Termin wykonania uprawnień z tytułu wad nie może być traktowany jako określenie czasu użytkowania towaru, który zmienia się w zależności od cech produktu, jego konserwacji oraz poprawności i intensywności użytkowania lub umowy między kupującym a sprzedawcą.

Artykuł 4

Postępowanie z roszczeniami

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu pięciu dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu potrzebnego na przeprowadzenie profesjonalnej oceny usterki. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zawierającego datę i miejsce złożenia reklamacji, charakterystykę reklamowanej wady, żądany przez Kupującego sposób rozliczenia oraz sposób, w jaki Kupujący zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień roboczy. Bezskuteczne przekroczenie tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie sposób zaspokojenia roszczenia i czas jego trwania. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany raz wybranego sposobu załatwienia reklamacji bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrany sposób załatwienia nie może być zrealizowany w ogóle lub w odpowiednim czasie.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym roszczenie powinno być uregulowane, po tym czasie Sprzedający ma prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty za przechowywanie lub do sprzedaży towaru na własny rachunek Kupującemu. Sprzedawca musi z wyprzedzeniem powiadomić kupującego o tej procedurze i wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na odbiór towarów.

Artykuł 5

Jakość przy odbiorze

Sprzedawca oświadcza, że dostarcza towar Kupującemu zgodnie z postanowieniami art. 2161 Kodeksu cywilnego, tj:
-towar ma właściwości uzgodnione między kupującym a sprzedawcą, a w przypadku braku porozumienia - właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
-towary nadają się do celu, do którego, zgodnie z oświadczeniem sprzedawcy, mają być użyte, lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
-towary są towarami w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze; oraz
-towary są zgodne z wymaganiami przepisów.

W przypadku, gdy towary nie spełniają powyższych wymogów w momencie ich otrzymania przez Kupującego, Kupujący ma prawo żądać dostarczenia nowych towarów bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter towarów. Jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy i żądać zwrotu całej ceny zakupu. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany lub naprawy części, może zażądać stosownego rabatu od ceny zakupu. Kupujący ma również prawo do rozsądnego rabatu, jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowych towarów bez wad, wymienić części towarów lub naprawić towarów, a także jeśli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeśli usunięcie wady spowodowałoby znaczne trudności dla konsumenta.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie jego otrzymania.

Artykuł 6

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady będące istotnymi i nieistotnymi naruszeniami umowy

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady stanowiące istotne lub nieistotne naruszenie umowy ma zastosowanie do wad towarów powstałych w ciągu 24 miesięcy od odbioru, w przypadku wad, za które odpowiedzialność za jakość przy odbiorze nie obowiązuje zgodnie z artykułem 5.

Jeśli wada stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo, według własnego wyboru, do otrzymania nowego towaru, do jego naprawy, do otrzymania stosownego rabatu lub do odstąpienia od umowy (z prawem do pełnego zwrotu ceny zakupu). Jeśli wada jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzyskania rozsądnego rabatu.

Kupujący ma prawo do dostarczenia nowej, wolnej od wad rzeczy, wymiany części, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, niezależnie od rodzaju wady, jeżeli rzecz nie może być właściwie używana ze względu na powtarzanie się wady po naprawie lub ze względu na dużą liczbę wad.

Artykuł 7

Koszty roszczeń i rozstrzyganie sporów

Kupujący ponosi koszty przesłania towaru do reklamacji.

W przypadku odrzucenia roszczenia przez sprzedawcę jako nieuzasadnionego, kupujący może zwrócić się do eksperta w danej dziedzinie i zażądać niezależnej, profesjonalnej oceny wady.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia między kupującym a sprzedawcą, kupujący może skorzystać z istniejących systemów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, w szczególności z systemu www.vasestiznosti.cz, lub zwrócić się do właściwego sądu.

Artykuł 8

Umowna gwarancja jakości

Jeżeli Sprzedawca udzielił gwarancji jakości wykraczającej poza jego obowiązki prawne, jej stosowanie reguluje niniejsza Procedura Reklamacyjna, chyba że potwierdzenie obowiązków Sprzedawcy wynikających z wadliwego wykonania zobowiązania (karta gwarancyjna) lub umowa stanowią inaczej.

Niniejsza Procedura rozpatrywania skarg obowiązuje od 1 lutego 2016 r.

Procedura składania reklamacji IMMAX WPB CZ, s r. o.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG
na sprzedaż towarów

IMMAX WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, nr ID: 046112686 Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje we wszystkich lokalizacjach firmy. Adres, na który należy przesyłać skargi IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrawa-Privoz

Artykuł 1

Postanowienia wstępne

Uprawnienia Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy (zwane dalej "roszczeniami") muszą być zawsze realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem Roszczeń. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach składania skarg stosuje się prawo Republiki Czeskiej. Sprzedawca poinformuje Kupującego o niniejszej Procedurze Reklamacyjnej w odpowiedni sposób i przekaże ją Kupującemu w formie tekstowej na jego żądanie. Niniejsza procedura reklamacyjna jest zgodna z ustawą nr 89/2012 Dz.U., kodeksem cywilnym i ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami z dnia 1 stycznia 2014 r.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w następujących przypadkach:
-jeżeli rzecz jest wadliwa w chwili odbioru i w związku z tą wadą uzgodniono upust od ceny zakupu,
-jeżeli towary są używane, a wada odpowiada stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towary miały w chwili ich otrzymania przez kupującego,
-wada została spowodowana zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania lub wynikającym z właściwości towaru (np. upływ okresu użytkowania),
-jest spowodowana przez kupującego i powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, niewłaściwej konserwacji, ingerencji kupującego lub uszkodzenia mechanicznego,
-wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne, na które sprzedawca nie miał wpływu.

Artykuł 2

Realizacja roszczenia

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy, w każdym z jego lokali, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do sprzedanego asortymentu towarów, lub w jego siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zapewnia obecność pracownika upoważnionego do przyjmowania reklamacji przez cały czas w godzinach pracy. Reklamację można również złożyć u osoby wskazanej w zaświadczeniu wydanym kupującemu przez sprzedawcę lub w karcie gwarancyjnej, jeżeli osoba ta znajduje się w siedzibie sprzedawcy lub w miejscu bliższym kupującemu.

Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że jest uprawniony do złożenia reklamacji, w szczególności udowodnić datę zakupu, przedstawiając dowód sprzedaży, potwierdzenie zobowiązań sprzedawcy z tytułu wadliwego wykonania umowy gwarancyjnej lub w inny wiarygodny sposób. Kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu wady, która była reklamowana w przeszłości, pod warunkiem udzielenia stosownego rabatu od ceny zakupu.

Dbamy o Twoją prywatność

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookies, które pomagają mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zezwól na wszystkoNie zezwalaj na pliki cookie